Skip to main content of main site

Official Spokespersons

Media coordinator: Deepak Bajpai  @BajpaiDeepak
 
Spokespersons:
 
01. Saurabh Bhardwaj(Chief Spokesperson, Delhi)       @saurabh_mlagk
02. Sanjay Singh                @SanjayAzadSln
03. Kumar Vishwas            @DrKumarVishwas
04. Pankaj Gupta               @Pankaj_aap
05. Ashutosh                      @ashutosh83B
06. Ashish Khetan              @AashishKhetan
07. Dilip Pandey                 @dilipkpandey
08. H S Phoolka                 @hsphoolka
09. Bhagwant Mann           @bhagwantmann
10. Adarsh Shastri             @adarshshastri
11. Preeti Sharma Menon  @PreetiSMenon
12. Prithvi Reddy                @aapkaprithvi
13. Nishikant Mohapatra    @nishimohapatra
14. Richa Pandey Mishra   @richapandey
15. Raghav Chadha           @raghav_chadha
16. Alok Agarwal                @iAlokAgarwal
 

Media Co-coordinator: Vandana Singh @VandanaSsingh

Media Manager: Vikas Yogi @vikaskyogi

Make a Donation