Skip to main content of main site

Official Spokespersons

Media coordinator: Deepak Bajpai  @BajpaiDeepak
 
Spokespersons:
 
01. Sanjay Singh                @SanjayAzadSln
02. Kumar Vishwas            @DrKumarVishwas

03. Pankaj Gupta               @Pankaj_aap
04. Ashutosh                      @ashutosh83B
05. Ashish Khetan              @AashishKhetan
06. Dilip Pandey                 @dilipkpandey
07. H S Phoolka                 @hsphoolka

08. Bhagwant Mann           @bhagwantmann

09. Saurabh Bhardwaj       @saurabh_mlagk
10. Adarsh Shastri             @adarshshastri

11. Preeti Sharma Menon  @PreetiSMenon
12. Prithvi Reddy                @aapkaprithvi

13. Nishikant Mohapatra    @nishimohapatra
14. Kapil Mishra                 @KapilMishraAAP
15. Akshay Hunka              @akshayhunka
16. Richa Pandey Mishra   @richapandey
17. Raghav Chadha           @raghav_chadha
18. Alok Agarwal                @iAlokAgarwal
 

Media Co-coordinator: Vandana Singh @VandanaSsingh

Media Manager: Vikas Yogi @vikaskyogi

Make a Donation